Algemene Voorwaarden SEPA gebruik.

Algemene Voorwaarden SEPA Gebruik IKtrouwmetjou.nl

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

  • IKtrouwmetjou.nl: Katier, gevestigd te Hengevelde, KvK-nummer 65547292.
  • Leverancier: De natuurlijke of rechtspersoon die zich registreert op IKtrouwmetjou.nl om producten of diensten aan te bieden aan bruidsparen.
  • Abonnement: Een overeenkomst tussen IKtrouwmetjou.nl en Leverancier, waarbij Leverancier tegen betaling van een periodieke vergoeding toegang krijgt tot bepaalde functionaliteiten van IKtrouwmetjou.nl.
  • SEPA: Single Euro Payments Area, een pan-Europees betalingsgebied.
  • SEPA-incasso: Een methode voor het innen van betalingen via een machtiging van de betaler.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen IKtrouwmetjou.nl en Leverancier met betrekking tot het gebruik van SEPA voor het innen van betalingen via IKtrouwmetjou.nl.

Artikel 3. Registratie

3.1 Om gebruik te kunnen maken van SEPA, dient Leverancier zich te registreren op IKtrouwmetjou.nl.
3.2 Bij de registratie dient Leverancier de volgende informatie te verstrekken: * Naam en adres van de Leverancier * KvK-nummer van de Leverancier * Bankrekeningnummer van de Leverancier * E-mailadres van de Leverancier
3.3 IKtrouwmetjou.nl heeft het recht om de registratie van Leverancier te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 4. Abonnementen

4.1 IKtrouwmetjou.nl biedt verschillende abonnementen aan met verschillende functionaliteiten.
4.2 De prijzen van de abonnementen zijn te vinden op de website van IKtrouwmetjou.nl onder je persoonlijk portaal na aanmelding.
4.3 Abonnementen worden per jaar Gefactureerd.
4.4 Leverancier kan het abonnement op elk moment opzeggen hierna stopt het abbonement automatisch aan het einde van de looptijd.

Artikel 5. SEPA-incasso

5.1 IKtrouwmetjou.nl biedt de mogelijkheid om SEPA-incasso te gebruiken als betaalmethode voor het jaarlijkse abonnementsgeld.
5.2 Leverancier machtigt IKtrouwmetjou.nl om jaarlijks het abonnementsgeld te incasseren via SEPA-incasso.
5.3 IKtrouwmetjou.nl zal Leverancier ten minste 14 dagen van tevoren informeren over de datum van de incasso.
5.4 Leverancier is verantwoordelijk voor het zorgen voor voldoende saldo op de bankrekening op de datum van de incasso.
5.5 Bij een te late of geannuleerde incasso is Leverancier in verzuim en is IKtrouwmetjou.nl gerechtigd om wettelijke rente te vorderen.
5.6 IKtrouwmetjou.nl is gerechtigd om de toegang van Leverancier tot IKtrouwmetjou.nl te blokkeren indien Leverancier in verzuim is met de betaling van het abonnementsgeld.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 IKtrouwmetjou.nl is niet aansprakelijk voor schade die Leverancier lijdt als gevolg van het gebruik van IKtrouwmetjou.nl.
6.2 IKtrouwmetjou.nl is niet aansprakelijk voor schade die Leverancier lijdt als gevolg van het gebruik van SEPA-incasso.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen IKtrouwmetjou.nl en Leverancier.
7.2 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
7.3
Geschillen tussen IKtrouwmetjou.nl en Leverancier zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Overijssel

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Versie: maart 2024

Privacybeleid

Bij “Ik Trouw Met Jou” respecteren we de privacy van onze bezoekers en deelnemers. Dit beleid beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen die u ons verstrekt via onze website en tijdens onze evenementen.

**Verzameling van informatie**: Wij verzamelen persoonlijke informatie wanneer u zich registreert voor evenementen, nieuwsbrieven of contactformulieren invult. Dit kan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeuren omvatten.

**Gebruik van informatie**: Uw informatie wordt gebruikt om uw ervaring te personaliseren, onze diensten te verbeteren, en communicatie over evenementen, aanbiedingen en updates te versturen.

**Delen van informatie**: Wij delen uw informatie niet met derden, behalve indien nodig voor de organisatie van het evenement of wettelijk vereist.

**Beveiliging**: Wij nemen passende maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking.

**Toegang en correcties**: U hebt het recht uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem contact met ons op voor verzoeken.

**Wijzigingen in het privacybeleid**: Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

**Contact**: Voor vragen over dit privacybeleid, neem contact met ons op via info@iktrouwmetjou.nl